Equip de supervisors format per psicòlegs i psicòlogues clínics de llarga experiència en l’exercici de la professió, que te per
objectiu oferir a tots aquells psicòlegs i psicòlogues membres del col·lectiu que així ho estimin convenient, la
necessària i imprescindible supervisió clínica per tal que la seva pràctica professional tingui
l’esperat i exigible nivell de qualitat.
Aquesta supervisió clínica, lliure de cost, es realitza en trobades prèviament concertades de
caràcter individual i també en sessions de caràcter grupal en dies i horaris preestablerts.